info@kopiecwolnosci.poznan.pl

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Dnia 28 listopada 2005 roku, w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu, o godzinie 19.00 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Zgromadzenie otworzył Pan Konrad Tuszewski, który sprawdził listę obecności. Na zgromadzenie przybyło 15 członków Stowarzyszenia.

Jednomyślnie powołało na przewodniczącego zgromadzenia Pana Konrada Tuszewskiego. Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz sprawdził listę obecności i upewnił się, że zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad.

I. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
II. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu w przedmiocie.

Treści par.24.p.3. Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"3.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu."

III. Zaproponowanie przez Zarząd „logo” Stowarzyszenia,

głosowanie oraz podjęcie uchwały dotyczącej logo Stowarzyszenia.

IV.Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący stwierdził, iż nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do przedmiotu i porządku obrad oraz co do prawidłowego zwołania zgromadzenia.

Zgromadzeni jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w osobach:
Jarosław Koprucki

 

 

Przewodniczący na protokolanta wyznaczył Jarosława Kopruckiego.
Następnie przystąpiono do porządku dziennego zgodnie z porządkiem obrad.

Ad.I. Pan Konrad Tuszewski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2005 oraz przedstawił założenia programowe na rok 2006.

Ad.II. Przewodniczący przedstawił zebranym proponowane zmiany statutu.

Treści par.24.p.3. Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"3..Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

Następnie przystąpiono do do głosowania.

Zgromadzeni jednomyślną uchwałą oddając 15 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, postanowili dokonać zmiany statutu.

Ad.III.Przewodniczący przedstawił zebranym projekt logo Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do głosowania.
Zgromadzeni jednomyślną uchwałą oddając 15 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, postanowili przyjąć logo Stowarzyszenia.

Ad.IV.Wolne głosy i wnioski.
Zgromadzeni zaproponowali propagowanie idei Stowarzyszenia poprzez:

 

a)przełamywanie barier propagowania idei Stowarzyszenia głównie wśród młodzieży poprzez m.in. opracowania pisemne, prezentacje audiowizualne.

b)nawiązania do idei poprzednich organizacji zajmujących się sprawą odbudowy Kopca Wolności.

c) nawiązanie do tradycji oraz wyjaśnienie spraw odnośnie działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Kopca Wolności.

Przewodniczący zaproponował zebranym głosowanie nad przyjęciem programu działania Stowarzyszenia na rok 2006.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Zgromadzeni jednomyślną uchwałą oddając 15 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, postanowili przyjąć program Stowarzyszenia.