info@kopiecwolnosci.poznan.pl

Zebranie zarządu stowarzyszenia

W zebraniu udział wzięli:

Konrad Tuszewski Prezes Stowarzyszenia
Wojciech Tomaszewski Wiceprezes Stowarzyszenia
Klemens Mikuła Skarbnik Stowarzyszenia

Przyjęto jednomyślnie następujący program posiedzenia:

1.Informacja o rejestracji sądowej Stowarzyszenia, nadaniu REGON, NIP.
2.Ustalenie wysokości składek członkowskich
3.Ustalenie warunków wynajmu pomieszczenia biurowego na cele biurowe Stowarzyszenia
4.Wybór banku obsługującego konto Stowarzyszenia
5.Wolne głosy i wnioski

ad.1 Prezes Stowarzyszenia poinformował o dokonanej w dniu 3 czerwca 2005 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu rejestracji STOWARZYSZENIA KOPIEC WOLNOŚCI W POZNANIU. Jednocześnie przekazano informacje o podjętych działaniach celem uzyskania numeru REGON i NIP.

Ad. 2 Podjęto uchwałę Zarządu (uchwała nr.1/2005 z dnia 01 sierpnia 2005)o treści:
„Zarząd Stowarzyszenia Kopiec Wolności w Poznaniu ustala wysokość składek członkowskich na 50 PLN miesięcznie począwszy od miesiąca września 2005. Składki członkowie są zobowiązani wpłacać na konto Stowarzyszenia przelewem do 15 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem pierwszego miesiąca tj. września 2005, kiedy to termin płatności ustala się na 30 września.”
Zobowiązano jednocześnie Prezesa do powiadomienia o treści uchwały wszystkich członków Stowarzyszenia.

Ad.3 Przyjęto z aprobatą propozycję Prezesa Zarządu Malta-ski sp. z o.o. Pana Zbigniewa Borkowskiego użyczenia na cele biurowe Stowarzyszenia pomieszczenia będącego własnością spółki Malta-ski. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Prezesa Stowarzyszenia do podpisania stosownej umowy użyczenia.

Ad.4 Zarząd zaaprobował jednomyślnie wybór banku BPH jako obsługującego Stowarzyszenie.

Ad.5 Na wniosek Wiceprezesa Wojciecha Tomaszewskiego Zarząd zobowiązał Prezesa Stowarzyszenia do przedstawienia projektu budżetu na rok 2005 i 2006.

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.